el-Cebbâr

el-cebbar

el-Cebbâr, dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan, mutlak iradesini her durumda yürüten, her güçlüğü kolaylaştıran, mahluklarının işlerini ıslâh eden; mahluklarının ihtiyaçlarını gideren, yaşama ve rızık sebeplerini sağlayan; kırılanları onaran, eksikleri tamamlayan, düzeni bozulan her şeyi tanzim eden demektir. Haşr sûresi (59), 23: “O Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur. Melik (mülkünde istediği gibi tasarruf eden)tir, Kuddûs (her noksanlıktan münezzeh olan)dür, Selâm (her kusurdan ve âfetten sâlim olan)dır, Müheymin (her zaman gözetip, koruyan)dir, Aziz (kudreti daima üstün gelen)dir, Cebbâr (dilediğini yaptıran)dir, Mütekebbir (büyüklük ve yücelik kendisine mahsûs olan)dir. Allah, müşriklerin şirk koştuklarından…

Read More

el-Azîz

el-aziz

el-Azîz, dengi ve benzeri bulunmayacak derecede değerli ve şerefli olan, güçlü ve yenilmez olan, daima galip gelen, mağlup edilmesi mümkün olmayan demektir. En’âm sûresi (6), 96: “Karanlığı yarıp tanyerini ağartan O’dur. Geceyi, dinlenmek için; Güneş’i, Ay’ı (vakitlerinizi) hesaplamak için yaratmıştır. İşte bu, Azîz (kudreti daima üstün gelen) olan ve her şeyi bilen Allah’ın takdiridir.” Allah (cc) hazretleri, mutlak ve yegâne “güç sahibi” olandır, dostlar! O, Azîz’dir! Onun karşısında ise her şey acizdir. İhlâs sûresi (112), 4: “Kimse O’nun dengi değildir.” Ve O, dilediğine, dilediği an “ol” deyip, oldurandır dostlar! Bürûc…

Read More

el-Müheymin

el-muheymin

el-Müheymin, mahlûkatını gözetip koruyan, korkulardan emin kılan, her şeye şahit olan, muhafaza eden demektir. Haşr sûresi (59), 23: “O Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur. Melik (mülkünde istediği gibi tasarruf eden)tir, Kuddûs (her noksanlıktan münezzeh olan)dür, Selâm (her kusurdan ve âfetten sâlim olan)dır, Müheymin (her zaman gözetip, koruyan)dir, Aziz (kudreti daima üstün gelen)dir, Cebbâr (dilediğini yaptıran)dır, Mütekebbir (büyüklük ve yücelik kendisine mahsûs olan)dir. Allah, müşriklerin şirk koştuklarından münezzehdir.” Bu isim, sadece Allahü Teâlâ için kullanılan isimlerden biridir dostlar. el-Müheymin ism-i şerifi, eş-Şehîd, er-Rakîb ve el-Hafîz isimleriyle eş anlamlı olup, kulların,…

Read More

el-Mü’min

el-mumin

el-Mü’min, emniyet ve güven veren, inanan kullarını korku ve endişelerden emin kılan demektir. Ve Allah (cc), Yüceler Yücesi Yaradan, kâinatın tek sahibi, Mâlik el-Mülk olan Allah, bu ismini, kendisine iman eden kullarına vermiş, halifesi kıldığı kulunu, ismi ile şereflendirmiştir dostlar! Bu, Allah’ın, inanan kullarına, daha bu dünyada yaşarken verdiği en büyük hediye, ihsan ve lütuftur. Mü’min insan; el-Mü’min’in halifesi olarak, elinden, dilinden, diğer Müslümanların emin olduğu kişidir dostlar! Kur’ân-ı Kerîm’de pek çok âyet “Ey iman edenler”, “gerçek mü’minler” diye başlar ve Yüce Yaradan’ın inanan, samimi gönülleri muhatap alarak, kullarıyla “konuşmasıyla”…

Read More

es-Selâm

es-selam

es-Selâm, kendisi her türlü eksiklikten sâlim olup, başkalarını da her türlü kötülükten, meşakkat, minnet, kusur ve âfetten kullarını kurtarıp selâmete çıkaran demektir. Zira Peygamberimiz Efendimiz her namazdan sonra: “Allâhümme entesselâm ve minkesselâm.” “Allah’ım! Sen’sin Selâm ve Sen’dendir selâmet.” buyrmuştur. (Müslim, Mesâcid, 135-136; Tirmizî, Salât, 224.) En’âm sûresi (6), 54: “Âyetlerimize inananlar sana geldikleri zaman onlara şöyle söyle: Selâm olsun size! Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı. Sizden her kim bilmeyerek bir kötülük işleyip de sonra arkasından tevbe eder, kendini düzeltirse, muhakkak ki O, bağışlayan, esirgeyendir.” Dünya güzeldir dostlar! Bütün sıkıntılarına, bütün…

Read More

el-Kuddüs

el-kuddus

el-Kuddûs isminin sözlük anlamı, hatadan, gafletten, her türlü eksiklikten ve noksanlıktan münezzeh; pâk, temiz olan, bütün kemâl sıfatları üzerinde toplamış olan ve ne kadar övülürse övülsün tüm övgülerin üstünde olan demektir. Haşr sûresi (59), 23: “O Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur. Melik (mülkünde istediği gibi tasarruf eden)tir, Kuddûs (her noksanlıktan münezzeh olan)dür, Selâm (her kusurdan ve âfetten sâlim olan)dır, Müheymin (her zaman gözetip, koruyan)dir, Aziz (kudreti daima üstün gelen)dir, Cebbâr (dilediğini yaptıran)dır, Mütekebbir (büyüklük ve yücelik kendisine mahsûs olan)dir. Allah, müşriklerin şirk koştuklarından münezzehdir.” Makro ve mikro âlemde, görebildiğimiz…

Read More

el-Melik

el-melik

el-Melik, bütün kâinatın, görülen ve görülemeyen bütün âlemlerin tek sahibi ve mutlak sûrette tek hükümdarı demektir. Mü’minûn sûresi (23), 116: “Mutlak hâkim ve hak olan Allah, çok yücedir. O’ndan başka ilâh yoktur. O, yüce Arş’ın Rabbidir.” Teğâbün sûresi (64), 1: “Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ı tesbih eder. Mülk O’nundur, hamd O’nadır. Her şeye gücü yeten O’dur. Üzerinde yaşadığımız dünya ve onu çevreleyen atmosfer, buna ilaveten, bu dünyanın içinde yer aldığı gezegenler sistemi ile ilgili bugünkü bilgilerimiz, yaratılmış her şeyin bir “kanunlar manzumesi” ile idare olduğunu ve hiç bir…

Read More